Bhima Pushkarams / Bhimarathi Pushkarams/Bhima Pushkaram / Bhima Pushkaralu

p1 resize 600 p2

 

శ్లొ// మేషే గంగావృషే రేవామిథునేతు సరస్వతీ  || కర్కటే యమునా ప్రోక్తా సింహే గోదావరీ స్మ్రతా

కన్యాయాం కృష్ణవేణీచ కావేరీచ తులాగతే ధటకేస్మ్రతా || వృశ్చికే తామ్రపర్ణీచ చాపే పుష్కరవాహినీ

మకరే తుంగభద్రాచ కుంభే సింధునదీ స్మ్రతా || మీనే ప్రణీతా నదీచ గురోస్సంక్రమణేస్మ్రతా

పుష్కరాఖ్యౌ మునీనాంహి బుధైస్మ్రతా…..”

“ MESHE GANGA VRISHE REVA  MIDHUNETHU SARASWATHI ||

KARKATE YAMUNA PROKTA  SIMHE GODAVARI SMRITHAA||

KANYAAYAAM KRISHNA VENICHA  KAVERICHA THULAGATHE DHATAKE SMRITHA ||

VRISCHIKE TAAMRAPARNEECHA CHAAPE PUSHKARA VAAHINEE ||

MAKARE TUNGABHADRAACHA KUMBHE SINDHU NADEE SMRITHA ||

MEENE PRANEETHAA NADEECHA GURO SANKRAMANE SMRITHA ||

PUSHKARAAKHYOU MUNEENAAMHI BHUDHAI SMRITHA” ||

Pushkaram is a festival dedicated to worshiping of rivers.  Pushkara Snanam has a great impact on body, mind and soul of the person who takes the holy dip. It is believed that Gods take the dip during Pushkaralu which makes it even more divine. The Pushkaram   is a  part of the Hindu astrological lore. Therefore, the names of 12 rivers may vary depending on the regional traditions. In India, there are 12 important pious rivers; Ganga, Yamuna, Saraswati, Narmada, Godavari, Kaveri, Sindu, Pramada, Tamraparni, Krishnaveni, Bhima and Tunga Bhadra. Of these, this year BHIMA RIVER  and Thamraparni river have  its time for Pushkarams when Bruhaspati enters the zodiac sign scorpio (Vrischika,) . Bhima is associated with Scorpio sign and Bhima river pushkaras are there in Maharashtra & Karnataka states  and   Tamraparni river pushkaras are there  in Tamil Nadu state.  In 2006, the last Bhima Pushakaralu was held from 27.10.2006  to  08.11.2006.  A special power will be there for the concerned river during the Pushkara days. This year,  Bhima Pushkaras will start from 12.10.2018 and end with 23.10.2018 .

Bathing Ghats in Telangana State:

Since the Bhima River flows only in the Mahabubnagar district of Telangana State,  the Government is taking steps to build the  bathing ghats at Sukra Lingampalli, Kusumoorthy and Tangidigi villages.

THE  SIGNIFICANCE  OF BHIMA RIVER

Bhima is one of the tributaries of Krishna. Its origin in at Bhima Shankar Jyothirlinga of Maharaashtra and it reaches Ganagapur of Karnataka to merge in Krishna river. One of the Datta avataras, Sri Nrusimha Saraswati Swamy spent most of his time on the banks of river Bheema at Ganagapur in Karnataka state and hence the river is dearer to Lord Dattatreya. Ganagapura is most important place for the second incarnation of Lord Dattatreya   Sri Nrusimha Saraswati Swamy Maharaj. Very pious days are there for us to get  blessings abundantly  by visiting Ganagapur kshetra during  BHIMA RIVER PUSHKARAMS. Even today it is believed that , Shri Nrusimha Saraswathy swamy Maharaj (the second incarnation of Lord Dattatreya) visits the Ganagapur kshetra (in secret) every day and performs his ANUSHTAN (daily rituals) on the banks of Bheema river and takes Bhiksha in that kshetra. He promised the villagers of the Ganagapur at the time of his disappearance about his presence at Ganagapur. This is mentioned in  Shree Gurucharitra.   Bhima-Amarja Sangam at Gangapur, is very sacred. There are Koti Theerthas there. The Aswatha Tree at Gangapur is as powerful as  Kalpa Vriksha. Near the Aswatha Tree is Narasimha Teertha, and northwards to it are the PapaVinasini Teertha, Varanasi Teertha, Rudrapada Teertha, Chakra Teertha, Koti Teertha, Manmadha Teertha etc.

 • Bhimashankar one of the twelve esteemed Jyotirlinga shrines.bhima river map
 • Siddhatek, Siddhivinayak Temple of Ashtavinayak Ganesh
 • Pandharpur Vithoba Temple in Solapur district.
 • Sri Dattatreya Temple, Ganagapura, Gulbarga district, Karnataka.
 • Shri Kshetra Ghattargi Bhagamma, Ghattargi, Gulbarga District, Karnataka.
 • Sri Kshetra Hulakantheshwar Temple, Heroor (B), Gulbarga District, Karnataka.
 • Sri Kshetra Rasangi Balabheemasena Temple in Rasanagi, Jevargi Taluka, Gulbarga district, Karnataka
 • Sri Kshetra Kolakoor Siddhabasaveshwara Temple in Kolakoor, Jevargi Taluka, Gulbarga district, Karnataka
 • Sri Kshetra,Sannathi
 • Sri kshetra Kumasi of Karnataka state

Pushkara Days Importance :

Legend says that a brahmin by name Pushkara did penance and obtained from Lord Shiva the boon of remaining in water form- Jalamayatva siddhi – one of the eight forms of Shiva. This gave power to Pushkara to purify all the rivers or tirthas for the benefit of the mankind. He made Brahma’s kamandal as his abode. Brihaspathi Guru  of Gods, prays Brahma and requests him to grant him the boon of constant company of Pushkara with him during his zodiacal transit. Brihaspathi moves from one zodiac sign  to the other every year and takes 12 years to complete one zodiacal cycle. He again gets back to the first house or zodiac sign.. During this travel Jupiter every year casts his eye from one river to the other, Each river having it’s Pushkara in its own cycle. A bath in the respective rivers at the Pushkara time is the most auspicious. Man gains his spiritual evolution thereby. Whoever bathes in the Bhima-Krishna rivers confluence, he becomes purified. Pushkara Purusha would be with him in the first 12 days (Aadi Pushkara) and the last 12 days (Antya Pushkara). Brahma makes this arrangement and convinces Pushkara Purusha thus, according to mythology.

 • When Brihaspathi enters Mesha raasi Ganga River gets pushkarams, pushkara
 •  When he enters Vrishabha raasi Rewa River gets Pushkarams,
 • On enetering Mithuna, Saraswathi River gets pushkarams,
 • when he enters Karkata raasi, Yamuna River gets pushkarams
 • When he enters Simha raasi, Godavari River gets pushkarams
 • When transits Kanya raasi, Krishnaveni River gets Pushkarams
 • When he enters Tula, Cauvery River gets Pushkarams,
 •  When transiting Vrischikam, Bhima&Tamraparni Rivers gets pushkarams,
 •  When he enters Dhanasu, Pushkaravahini River gets pushkarams,
 •  When he enters Makara, Tunga River gets pushkarams
 • When Brihaspathi enters Kumbha raasi, Sindhu River gets pushkarams,
 • and when he enters Meena raasi, Praneeta River gets Pushkarams.

The Pushkara days are considered as very auspicious and the belief is that the river waters are sanctified with the presence of the Trinity, the Hindu Pantheon of Gods, angels, sages, Maharshis and Rishis along with the Pushkara Purusha. A holy dip in the river hence is believed to purify the mortals during these days which are called as `Aadi Pushkara’. The last 12 days when Jupiter leaves the raasi are called as `Antya Pushkaras’ and are considered equally important.

RITUALS & DANAS DURING PUSHKARA

The offerings (pinda sraddhas) made to the departed souls during pushkara days are believed to bestow peace and prosperity to the mortals and salvation to the departed. By performing Pushkara shraaddha, one will be bestowed with blessing from fore-fathers, peace and prosperity to the family. Whoever do Tarpanam and Pinda pradanam during Pushkarams, the Pitru devatas will get rid of impurities and reach Akshaya Punyalokas, the heavens.

“DAANA” in any form during these pushkara days will give multi folded results. During Pushkarams,   taking  bath,   japa, Gurucharitra parayana and  doing Satkarmas means  giving Dana like Annadanam, Vastradanam, Hiranya daan, Daan for Temple construction etc., during these BHEEMA Pushkara days are the most auspicious ways for liberation.

 

1. Click the following link for update on Dattatreya temple construction and

http://www.sreedattavaibhavam.org/markapur/

2. Benefits of helping build a temple for the Lord

http://www.sreedattavaibhavam.org/datta-temple-construction/

3.Click the following link for Teaser on Bhima Pushkara snan…..

4. Click the following link to go to Sree Kshetra Ganagapur page:

http://www.sreedattavaibhavam.org/shree-kshetra-ganagapur/

 

SANKALP (WHAT TO PRAY) BEFORE TAKING THE HOLY DIP IN THE RIVER IN TWO LANGUAGES. (ENGLISH & TELUGU)

BHIMA PUSHKARA  SNANA SANKALPAM IN TELUGU

భీమా పుష్కర  స్నాన సంకల్పం

హిందూ సంప్రదాయం లో పుష్కరాలు వున్న సమయంలో ప్రవహిస్తున్న ఆ నదిలో స్నానం చేయడానికి  ఒక ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత వున్నది . ఈ పుష్కర స్నానానికి ఒక ప్రత్యేక స్నాన విధి వున్నట్లుగా పెద్దలు చెప్తున్నారు. పుష్కర స్నానం అనునది  దివ్య స్నానం.  ఈ పుష్కరాల్లో బ్రహ్మాది దేవతలు, పితృ దేవతలు అందరు బ్రహస్పతి మరియు పుష్కరుడితో కలసి ఆ నదిలో వుంటారు. పుష్కర స్నానం చేసేటప్పుడు ఈ క్రింద తెలిపిన సంకల్ప విధానంతో పుష్కర స్నానం చేసి పరమేశ్వర అనుగ్రహం పొందుదాం.

గణపతి ప్రార్ధన

శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశి వర్ణం చతుర్భుజం || ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే||

గురు  ప్రార్ధన

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురు సాక్షాత్   పరంబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః ||

ఆచమనః
ఓం ఆచమ్య
ఓం కేశవాయ స్వాహా, ఓం నారాయణాయ స్వాహా, ఓం మాధవాయ స్వాహా,  ఓం గోవిందాయ నమః , ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః,   ఓం త్రివిక్రమాయ నమః,
ఓం వామనాయ నమః ,  ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం హృషీకేశాయ నమః,  ఓం పద్మనాభాయ నమః,   ఓం దామోదరాయ నమః,  ఓం సంకర్షణాయ నమః,   ఓం వాసుదేవాయ నమః,
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః,  ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, ఓం అధోక్షజాయ నమః , ఓం నారసింహాయ నమః,  ఓం అచ్యుతాయ నమః,   ఓం జనార్ధనాయ నమః,
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః,  ఓం హరయే నమః,  ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ,  ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః

భూతోచ్చాటన
ఉత్తిష్ఠంతు | భూత పిశాచాః | యే తే భూమిభారకాః | యే తేషామవిరోధేన | బ్రహ్మకర్మ సమారభే | ఓం భూర్భువస్సువః |
దైవీ గాయత్రీ చందః,  ప్రాణాయామే వినియోగః

ప్రాణాయామః
ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్‍మ్ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్‍మ్ త్యమ్ |
ఓం తథ్స వితుర్వరేణ్యం భర్గో  దేవస్య  ధీమహి | ధియో యో నః  ప్రచోదయాత్ ||
ఓమాపో జ్యోతీసో‌உమృతం బ్రహ్మ భూ-ర్భు-స్సురోమ్ ||

సంకల్పం

మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర  ముద్దిశ్య,  శ్రీ పరమేశ్వర  ప్రీత్యర్థం, శుభే శోభనే ముహూర్తే, శ్రీ మహా విష్ణో రాజ్ఞయా ప్రవర్త మానస్య, ఆద్య బ్రహ్మణః, ద్వితీయ పరార్థే, శ్వేత వరాహ కల్పే, వైవస్వత మన్వంతరే, కలియుగే, ప్రధమ పాదే, జంబూ ద్వీపే భరత వర్షే భరత ఖండే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే  మహా పవిత్ర భీమా నదీ  ప్రదేశే,   అస్మిన్ వర్తమాన, వ్యావహారిక  చాంద్రమానేన, శ్రీ  విళంబి  నామ సంవత్సరే,  దక్షిణాయనే,  శరద్  ఋతౌ,  ఆశ్వీజ మాసే,  శుక్ల  పక్షే ——- తిథౌ ——–వాసరే, శుభ నక్షత్రే, శుభ యోగే, శుభ కరణే, ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ,  శ్రీమాన్ ….గోత్రః …..నామధేయః  ధర్మ పత్ని సమేతస్య, సహ  కుటుంబస్య,   క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృధ్యర్ధం,  ధర్మార్ధ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల  పురుషార్థ సిధ్యర్థం, గంగా వాలుకాభి సప్తర్షి మండల పర్యంతం.  కృత వారాశే పౌన్దరీక  అశ్వమేధాది సమస్త క్రతు ఫలా వాప్త్యర్ధం,   గంగా యమునాది సమస్త పుణ్య నదీ స్నాన ఫల సిద్ద్యర్థం,  కాశీ ప్రయాగాది సర్వ పుణ్య క్షేత్ర స్నాన ఫల సిద్ద్యర్థం,  సమస్త పాప క్షయార్ధం, మనో వాక్కాయ కర్మభిః,  జ్ఞాన అజ్ఞాన కృత  సర్వ దోష నివృత్యర్థ౦,  కాయిక వాచిక మానసిక సాంసారిక అభ్యక్ష భక్షణ, అగమ్య గమన, ఆపేయ పేయాది సమస్త దోష ప్రాయశ్చిత్తార్ధం,  ఆధ్యాత్మిక  ఆదిదైవిక  ఆదిభౌతిక  తాపత్రయ ఉపశమనార్ధం, ఉత్తరోత్తరాభి వృధ్యర్ధం  మహా పవిత్ర   భీమా నది  పుష్కర స్నాన   అహం కరిష్యే||

పై సంకల్పం చెప్పుకొన్న పిదప ఈ క్రింది శ్లోకం చదువు కోవాలి

పిప్పలాదాత్సముత్పన్నే కృత్యే లోకా భయంకరి

మృత్తికాంతే ప్రదాస్వామి ఆహారార్థం ప్రకల్పయ||

ఈ శ్లోకం చదువుకున్న తరువాత నది  ఒడ్డు నుంచి కొంచం మట్టి తీసి నదిలో వేయాలి. ఆ తర్వాత స్నానం చేయ వలెను. అనగా తల మునిగే విధంగా మూడు మునకలు వేయాలి.

 

 In English

Great significance has been given  in Hindu philosophy for taking bath during pushkaras   in the concerned  flowing river which is more auspicious. Exclusive Snana Vidhi has been prescribed by our elders.  It is said that during Pushkara all the Brahmaadi Devathas, Sages and Pithru Devathas will be residing in that River along with Brihaspathi and Pushkara. During Pushkara all the theerthas in the Universe will be entering into that particular river and will be flowing as Antarvahini. Taking bath in a Pushkara river will help to cleanse the inner selves, washout the evil tendencies and open up a path for a righteous living. One has to do Pushkara snana by reciting the following sankalpam.

Vigneshwara Prarthana

 

Suklaam baradharam Vishnum SasiVarnam Chathurbhujam ||Prasanna Vadanam Dhyaayet  Sarva Vighnopa shaanthaye

 

GURU PRARTHANA

GururBrahma GururVishnu GururDevo Maheshwaraha ||Guru Saakshaat ParaBrahma Tasmai Sri Gurave Namaha

 

Aachamanam

 

Om! Kesavaaya Swaaha, Om! Naaraayanaya Swaaha, Om! Maadhavaaya Swaaha

Om! Govindaya Namaha, Om! Vishnave Namaha , Om! Madhusudhanaya Namaha, Om! Thrivikramaya Namaha Om! Vaamanaya Namaha, Om! Sridharaya Namaha, Om! Hrusheekesaya Namaha, Om! Padmanabhaya Namaha Om! Damodaraya Namaha, Om! Sankarshanaya Namaha, Om! Vasudevaya Namaha, Om! Pradhyumnaya Namaha Om! Aniruddhaya Namaha, Om! Purushothamaya Namaha, Om! Adhokshajaya Namaha, Om! Narasimhaya Namaha Om! Achyutaya Namaha, Om! Janardhanaya Namaha, Om! Upendraya Namaha, Om! Haraye Namaha Om! Sri Krishnaya Namaha, Om Srikrishna parabrahmane namaha…

Praanaayaamam

Om Bhuh: Om Bhuvah: Om Svah: Om Mahah: Om Janah: Om thapah: Om Sathyam:

Om TAT-SAVITUR-VARENYAM, BHARGO DEVASYA DHEEMAHI, DHIYO YO NAH PRACHODAYAAT ||

Om aapojyothiraso Amrutham Brahmah Bhurbhuvahsvaroum

 

SANKALPAM

 

Mama upaattha samastha durithakshaya dwaara, sree parameswara muddisya, sree parameswara preethyardham, Shubhe Shobana muhurthe, Sri MahaVishnoraagneya, Pravarthamanasya, Aadya Bramhanaha,  Dwiteeya Parardhe,  Swetha Varaaha Kalpe, Vaivaswatha Manvanthare,  Kaliyuge, Prathama paade, Jambudweepe, Bhaaratavarshe, Bharatha Khande, Meror Dakshina digbhage, mahaa pavitra bhima nadi pradeshe Asmin Varthamana, Vyavahaarika, Chaandramaanena,Sri vilambi naama Samvatsare, Dakshinaayane, Sarad Ruthau, aashweeja Maase,  Sukla Pakshe, —–Thithau, ……. Vaasare,   Subha Yoge, Subha Karane, Evam guna viseshana visistaayaam, Subha thithau, sreemaan ……….(your gothra).Gothrothbhavasya  …….(your name).  namadheyasya, dharma patni sametasya, saha kutumbasya,  Kshema sthairya dhiarya vijaya abhaya aayurarogya aishwarya abhivrudhyardham, dharmaardha kaama moksha chaturvidha Phala purushaardha sidhyardham, Ganaga vaalukabhi saptarshi mandala paryantham, kritha vaarashe poundareeka ashwa medhaadi Samasta krathu phalaa vaapyardham, Ganaga Yamunaadi samastha punya nadee snaana phala sidhyardham, Kaashee prayaagaadi Sarva punya kshetra snaana phala sidhyardham, samastha papa kshayaardham, mano vaakkaya karmabhihi, gnaana agnaana kritha Sarva dosha nivruthyardham, kaayika vaachika maanasika saamsaarika, abhyaksha bhakshana, agamya gamana, apeya peyaadi samastha Dosha prayaschithardham,     aadhyathmika, aadidaivika, aadi bhoutika taapatraya upasamanaardham, utharotharaabi vrudhyardham, Maha pavitra bhima nadi pushkara snanamaham karishye ||

 

After completion of the above sankalpam, the following sloka has to be recited

 

PIPPALAADAATSA MUTPANNE KRITYE LOKAA BHAYANKARI ||

MRITHIKAANTHE PRADAASWAAMI AAHAARAARDHAM PRAKALPAYA ||

After recitation of the sloka, small portion of the mud from the river bank should be put in the river and then take a holy dip in the river.

 

For Accommodation/Poojas/Darshan & Food at Ganagapur:

Contact  Shree Nagesh Achyuth Bhutt Poojari                       NAGESH A BHATT

Near Ganagapur Datta Temple,
Ganagapur.
Mobile No:09008040204

 

 

:: SREE DATTA SARANAM MAMA ::